2.020KO EZOHIKO BATZAR DEIALDIA

CONVOCATORIA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA 2.020

 

Xedea:

Honen bidez Sociedad Deportiva Erlaitz Mendi Elkarteak 2.020. urteari dagokion Ezohiko Batzar Nagusirako deialdia egiten du. Batzarra elkartearen egoitzan egingo da.

 

Objeto:

Por la presente se convoca a la Asamblea Extraordinaria correspondiente a este año 2.020 que celebrará esta Sociedad Deportiva Erlaitz Mendi Elkartea.

Data / Fecha:

2.020ko OTSAILAREN 18an, asteartea

martes, día 18 de FEBRERO del 2.020

Ordutegia eta tokia / Horario y lugar celebración:

               

                                     19:00 - Lehen deialdia / primera convocatoria

                                     19:30 - Bigarren deialdia / segunda convocatoria

                                    

                                      S.D. Erlaitz M.E (egoitza soziala / sede social)

                                     Peña kalea, zk.gabe (trasera nº 18 San Marcial kalea)

Hau izango da:

EGUNEKO GAIEN ZERRENDA

       -       Zuzendaritza Batzordearen agurra.

-          2019ko azaroaren 28ko ohiko Batzar

nagusiaren akta irakurri eta hala erabakitzen bada, honen onartzea.

GARRANTZITSUA!!!

-          Gastronomikoko ganberen existentziak berriz jartzearekiko arazoen erabakia.

-          Proposamenak eta bozketa.

-          Epe motzerako arazorako konponbide bat ez hitzartzekotan, gizartea ikusiko da sail gastronomikoa aldi baterako ixtera behartuta.

-          Galderak eta eskariak.

Besterik gabe, batzarrera etorriko zarelakoan, nire agurrik beroena,

 

Con arreglo al siguiente:

ORDEN DEL DIA

    

     -     Saludo de la Junta Directiva.

-          Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Asamblea general ordinaria celebrada el pasado día 28 de Noviembre del 2.019.

¡¡¡MUY IMPORTANTE!!!

-          Resolución de la problemática con la reposición de existencias de las cámaras de la gastronómica.

-          Propuestas y votación.

-          De no acordarse una solución al problema a corto plazo, la sociedad se verá obligada a cerrar temporalmente la sección gastronómica.

-          Ruegos y preguntas.

Sin otro particular y esperando tu asistencia, se despide de ti,

El presidente/Lehendakaria

Fdo/Sin. Dn. Antxon Labaien Borges Jauna